Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

  CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO VỊ TRÍ KHI LÀM BÀI TẬP ĐIỀN TỪ

  Share
   11.11.11
   ๖ۣۜFunny Hội

   Gender : Nam

   Posts : 356

   Points : 52531

   Liked : 444

   : 08/07/1994

   #1

    on 6/10/2013, 21:34

   CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO VỊ TRÍ KHI LÀM BÀI TẬP ĐIỀN TỪ
   I. Danh từ(nouns): danh thường được đặt ở những vị trí sau
    
   1.Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
   Ex: Maths is the subject I like best.
            N
         Yesterday Lan went home at midnight.
    
                            N
   2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....
   Ex: She is a good teacher.
                        Adj      N
         His father works in hospital.
         Adj   N
    
   3. Làm tân ngữ, sau động từ
   Ex: I like English.
          We are students.
    
   4. Sau “enough”
   Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
    
   5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few,   little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
   Ex: This book is an interesting book.
    
   6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......
   Ex: Thanh is good at literature.
    
   II. Tính từ (adjectives): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau
    
   1. Trước danh từ: Adj + N
   Ex: My Tam is a famous singer.
    
   2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
   Ex: She is beautiful
         Tom seems tired now.
    
   Chú ý: cấu trúc  keep/make + O + adj
   Ex: He makes me happy
                           O   adj
    
   3. Sau “ too”:  S + tobe/seem/look....+ too +adj...
   Ex: He is too short to play basketball.
    
   4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...
   Ex: She is tall enough to play volleyball.
    
   5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that
   Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
    
   6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as....as)
   Ex: Meat is more expensive than fish.
          Huyen is the most intelligent student in my class
    
   7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
    
                                                     What + (a/an) + adj + N
    
   III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
    
   1. Trước động từ thường(nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)
   Ex: They often get up at 6am.
    
   2. Giữa trợ động từ và động từ thường
   Ex: I have recently finished my homework.
            TĐT   adv          V
    
   3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj
   Ex: She is very nice.
                     Adv  adj
    
   4. Sau “too”: V(thường) + too + adv
   Ex: The teacher speaks too quickly.
    
   5. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough
   Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.
    
   6. Trong cấu trúc so....that: V(thường) + so + adv + that
   Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.
    
   7. Đứng cuối câu
   Ex: The doctor told me to breathe in slowly.
    
   8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)
   Ex: Last summer I came back my home country
         My parents had gone to bed when I got home.
    
         It’s raining hard. Tom, however, goes to school.
   IV. Động từ (verbs): Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).
   Ex: My family has five people.
                S           V
         I believe her because she always tells the truth.
         S    V                           S                 V
   Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.
    
    
   CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI  DỰA VÀO CẤU TẠO TỪ KHI LÀM BÀI TẬP ĐIỀN TỪ
    
   I. Danh từ (nouns): danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness
    
   Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness, happiness...........
    
   II. Tính từ (adjective): Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing
    
   Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring
    
   III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
   Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly
    
   Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ
   Adj                                                  Adj                                                            Adv
                                                         good                                                           well
                                                         late                                                            late/lately
                                                         ill                                                                ill
                                                         fast                                                            fast
   Xuân Quý
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #2

    on 11/10/2013, 18:57

   useful adore Thanks! sweetkiss
   11.11.11
   ๖ۣۜFunny Hội

   Gender : Nam

   Posts : 356

   Points : 52531

   Liked : 444

   : 08/07/1994

   #3

    on 15/12/2013, 19:49

   Mình post mà mình đếch biết làm part này, nhục toosad
   #4